Các Thắc Mắc Thường Gặp về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest

English Español Tiếng Việt 中文


Như nhiều cư dân có thể đã biết, Ban Giám Đốc ("Ban Giám Đốc") Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest ("Cơ Quan") đã yêu cầu đưa hai (2) kế hoạch đề nghị phê chuẩn vào lá phiếu bầu cử cho thứ Bảy, ngày 1 tháng Năm, 2021. Để bảo đảm các cư dân và các thành phần khác của Cơ Quan có thông tin chính xác về các đề xuất cho phép phát hành và các mục tiêu của Ban Giám Đốc cho Cơ Quan, chúng tôi đã tập hợp thông tin giải đáp cho các thắc mắc thường gặp. Trang này sẽ được cập nhật để bổ sung thêm các thắc mắc khác và cung cấp thêm thông tin, trước cuộc bầu cử.

Cơ Quan là gì?

Cơ Quan chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cấp nước, thoát nước vệ sinh, cơ sở hạ tầng, và các dịch vụ cho khoảng 1,862 ngôi nhà trong phạm vi 748.1997 mẫu đất trong Cơ Quan. Cơ Quan nằm ở phía tây bắc khoảng 18 dặm cách khu thương xá trung tâm của Thành Phố Houston và nằm dọc theo FM 1960 thường là giữa Jones Road và Mills Road. Cơ Quan tiếp giáp phía bắc với Mills Road, phía nam với Windfern Road, phía đông với N. Gessner Road, và phía tây với Jones Road.

Emerald Forest UD hiện đang điều hành và duy trì hai (2) trạm nước với các giếng nước tại chỗ, một (1) trạm xử lý nước thải, và một (1) trạm thoát nước vệ sinh. Cơ sở hạ tầng này được kết nối bởi 18 dặm đường ống nước, 21.6 dặm đường ống thoát nước vệ sinh.

Cuộc bầu cử này là gì?

Nội dung dưới đây sẽ xuất hiện trên lá phiếu cho các cư dân của Cơ Quan khi họ đến các phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu qua thư cho cuộc tổng tuyển cử ngày 1 tháng Năm, 2021, đề nghị các cử tri chọn một (1) lựa chọn THUẬN hoặc CHỐNG :

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A - PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ $40,000,000 CHO CÁC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DẪN THỦY, THOÁT NƯỚC THẢI VỆ SINH, VÀ CỐNG RÃNH VÀ THOÁT NƯỚC MƯA VÀ ĐÁNH THUẾ, KHÔNG GIỚI HẠN MỨC THUẾ HOẶC SỐ TIỀN THUẾ, Ở MỨC THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ

Đây là kế hoạch đề nghị liên quan đến số tiền phê chuẩn trái phiếu mà Cơ Quan muốn có để hoàn thành các dự án và cấp vốn cho hoạt động xây dựng và phát triển hiện đang diễn ra trong Cơ Quan.

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B - KHOẢN THUẾ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO ĐIỀU KHOẢN XVI, MỤC 59 HIẾN PHÁP TEXAS, KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂM MƯƠI XU ($0.50) TRÊN MỖI MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ

Cơ Quan hiện đã đạt mức thuế suất Hoạt Động & Bảo Trì (O&M) tối đa mà họ có thể áp dụng. Cơ Quan muốn tăng mức tối đa O&M để sau này có thể, nếu cần, tăng mức thuế suất O&M để trang trải chi ph í hoạt động và bảo trì ngày càng tăng trong quá trình trả nợ và giảm mức thuế suất trả nợ. Mức tối đa mới sẽ thay thế mức tối đa hiện tại.

Cho phép phát hành trái phiếu là gì?

Cho phép phát hành trái phiếu là việc cho phép bán các trái phiếu để đài thọ cho các dự án của cơ quan. Cho phép phát hành trái phiếu cũng giống như định mức tín dụng mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để đài thọ cho các hoạt động của doanh nghiệp đó. Khoản cho phép không phải là nguồn ngân quỹ ngay tức thời, và cũng không phải là "ngân phiếu chưa điền số tiền" để đài thọ toàn bộ số tiền cho phép phát hành trái phiếu mà không đáp ứng các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt. Mặc dù khoản cho phép có thể là cho một số tiền lớn, chỉ được phép bán trái phiếu sau khi các dự án cần thiết đã sẵn sàng bắt đầu hoặc khi cần sửa chữa và bảo trì hoặc thay thế.

Cơ Quan hiện có số tiền trái phiếu WS&D được phép nhưng chưa phát hành trị giá $8,635,000. Lần cho phép phát hành trái phiếu gần đây nhất là vào năm 2001, khi các cử tri của Cơ Quan cho phép phát hành các trái phiếu với tổng giá trị là $21,000,000 để xây cơ sở vật chất cấp nước, thoát nước thải vệ sinh và cống rãnh thoát nước. $12,365,000 trong số các trái phiếu được phép trong cuộc bầu cử năm 2001 được phát hành trong giai đoạn từ 2001 đến 2011 để đài thọ cho các dự án cần thiết cho cơ sở hạ tầng cấp nước, thoát nước vệ sinh và cống rãnh trong Cơ Quan. Ngoài ra, kể từ năm 2001, nhờ việc quản lý tài chánh sát sao của Ban Giám Đốc, Cơ Quan đã kiểm soát các khoản chi phí trả nợ hàng năm của cơ quan bằng cách tái tài trợ các trái phiếu ở mức lãi suất thấp hơn thông qua việc phát hành các trái phiếu hoàn trả. Theo Kỹ Sư của Cơ Quan, số tiền phê chuẩn trái phiếu $8,635,000 còn lại sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu của các dự án dự kiến diễn ra trong mười đến mười lăm (10-15) năm tới, ngoài việc xây các bất động sản hiện tại và tương lai trong phạm vi Cơ Quan.

Việc cho phép phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

Báo Cáo về Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu do kỹ sư Cơ Quan đệ trình xác định các dự án mà Ban Giám Đốc dự kiến sẽ cần đến trong 10-15 năm tới để bảo trì, thay thế, hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng nước và nước thải đã cũ do Cơ Quan sở hữu và điều hành. Để chủ động giải quyết, Báo Cáo về Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu đề ra khoảng chi phí dự kiến cho các dự án này (và chi phí phát hành trái phiếu bắt buộc), dựa trên tất cả các thông tin hiện có tính đến ngày hôm nay, là khoảng $30,830,000.

Các dự án chủ chốt trong Báo Cáo về Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu là:

  • Chuyển đổi quy trình khử trùng sang khử trùng bằng thuốc tẩy cho Trạm Nước số 2 & 3;
  • Thay thế một số đường ống cấp nước của Cơ Quan;
  • Thay thế các đồng hồ đo nước của Cơ Quan;
  • Tu bổ hệ thống thoát nước vệ sinh của Cơ Quan;
  • Tu bổ các Giếng Nước số 2 & 3; và
  • Mở Rộng Trạm Xử Lý Nước Thải.

Ngoài ra, một phần số tiền cho phép này sẽ được cho phép sử dụng để trang trải cơ sở hạ tầng sẽ phục vụ khu đất rộng 223 mẫu sẽ được phát triển. Mức hoàn trả của nhà thầu xây dựng cho các chi phí cơ sở hạ tầng này hiện ước tính là khoảng $18,000,000. Trong số tiền đó, Cơ Quan đang xin phê chuẩn cho phép phát hành thêm các trái phiếu tương lai trị giá $5,500,000, tương đương với khoảng $9,170,000, bao gồm các khoản chi phí "mềm" liên quan đến phát hành và không liên quan đến xây dựng.

Các khoản hoàn trả cho nhà thầu xây dựng, chẳng hạn như khoản này thường không được chi trả cho đến khi giá trị bất động sản phải đóng thuế trên mặt đất tự trả cho chúng, vì vậy các trái phiếu đã bán để đài thọ cho cơ sở hạ tầng này sẽ không làm tăng mức thuế suất hoặc làm phát sinh gánh nặng thuế đối với các cư dân hiện tại của Emerald Forest UD, và sẽ thêm các chủ sở hữu bất động sản vào danh sách thuế tổng quát cũng như việc tạo doanh thu của Cơ Quan.

Kỹ Sư của Cơ Quan ước tính tổng số tiền các trái phiếu được đài thọ cho các khoản ở trên, trong đó bao gồm cả lạm phát và mức giá trị thuần của số tiền cho phép hiện tại của Cơ Quan, sẽ là $40,000,000.

Tại sao lại cần thực hiện các dự án này bây giờ?

Cơ Quan được thành lập vào năm 1971 và nhiều cơ sở hạ tầng cấp và thoát nước và cống rãnh của Cơ Quan đã hoạt động trong nhiều năm. Vì cơ sở hạ tầng này đã cũ, nên cần phải tiến hành bảo trì, tu bổ, và đôi khi cả thay thế trong quá trình sử dụng. Tính trung bình, cơ sở hạ tầng có tuổi thọ khoảng 30-40 năm nếu được bảo trì và vận hành tối ưu.

Cơ Quan dự định chỉ phát hành các trái phiếu khi cần trong 10-15 năm tới theo như Báo Cáo về Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu để chủ động bảo trì, và nếu cần thiết, tiến hành các sửa chữa hoặc thay thế cho cơ sở vật chất của Cơ Quan. Việc này sẽ cho phép Cơ Quan bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định nhờ tối đa tuổi thọ cơ sở hạ tầng cấp nước và thoát nước thải vệ sinh của Cơ Quan.

Các Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố ban đầu được thành lập với dự kiến là sẽ sáp nhập với một thành phố kế bên, sau đó thành phố này sẽ đài thọ chi phí vận hành, bảo trì và sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất tiện ích của Cơ Quan. Trong tình hình hiện tại, việc sáp nhập Cơ Quan của Thành Phố Houston trong tương lai gần dường như rất ít có khả năng xảy ra, vì vậy Cơ Quan phải chuẩn bị đài thọ toàn bộ các khoản chi phí bảo trì cần thiết cho các cơ sở vật chất về cấp nước và thoát nước vệ sinh và cống rãnh để phục vụ cư dân của Cơ Quan.

Cơ Quan có thể đài thọ cho các dự án mà không cần phát hành trái phiếu có được không?

Phương án thay thế chính cho việc phê chuẩn phát hành các trái phiếu là đài thọ cho tất cả các dự án cần thiết theo hình thức "làm đến đâu trả đến đó", như vậy có thể cần phải tăng các mức thuế bảo trì và/hoặc mức giá dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh. Cơ Quan phải có sẵn ngân quỹ thì mới có thể thực hiện một dự án bắt buộc. Việc đài thọ cho các dự án bằng thuế bảo trì hoặc lệ phí dịch vụ cấp thoát nước có thể sẽ đòi hỏi phải tăng các mức giá dịch vụ trong ngắn hạn để thu được nguồn ngân quỹ bắt buộc. Cách làm này đặt gánh nặng tài chánh cho các dự án dài hạn lên các cư dân hiện tại và có thể gây chậm trễ rất nhiều cũng như làm tăng chi phí hoàn thành các dự án lớn.

Việc cho phép Cơ Quan phát hành các trái phiếu sẽ giúp Ban Giám Đốc dàn trải chi phí của các dự án cần thiết trong nhiều năm và tránh tăng các mức thuế bảo trì và/hoặc lệ phí dịch vụ cấp nước và thoát nước vệ sinh thường bắt buộc theo cách "làm đến đâu trả đến đó". Cách làm này dàn trải chi phí các dự án giữa các cư dân và doanh nghiệp hiện tại và tương lai trong Cơ Quan và giúp Cơ Quan hoàn thành các dự án cần thiết một cách nhanh chóng.

Các mức thuế của tôi được xác định như thế nào?

Cơ Quan áp dụng một mức thuế tổng thể hàng năm, trong đó có hai phần.

  1. Mức thuế suất trả nợ, số tiền thu được từ khoản thuế này chỉ được sử dụng để chi trả các trái phiếu còn nợ của Cơ Quan; và
  2. Mức thuế suất hoạt động và bảo trì (thường được gọi là O&M), số tiền thu được từ khoản thuế này được ký thác vào Quỹ Tổng Quát của Cơ Quan và được sử dụng, cùng với doanh thu dịch vụ cấp thoát nước, để trang trải các khoản chi phí hoạt động và bảo trì của Cơ Quan.

Hai phần thuế này đã thay đổi qua các năm vì các khoản chi phí điều hành và trả nợ của Cơ Quan thay đổi.

Cơ Quan quản lý tiền đóng thuế như thế nào?

Ban Giám Đốc duy trì tổng mức thuế suất giá trị tài sản của Cơ Quan ở mức $0.655 trên mỗi $100 giá trị, đây là mức kết hợp giữa mức thuế suất trả nợ $0.405 và mức thuế suất Hoạt Động & Bảo Trì hiện tại $0.25. Để biết thêm thông tin chi tiết về các mức thuế, bấm vào đây. Nhờ quản lý tài chánh chặt chẽ, Cơ Quan đã giành được mức xếp hạng "A2" theo đánh giá của Moody's Investors Service.

Nhờ giám sát chặt chẽ các khoản chi và lập kế hoạch bảo trì, Cơ Quan hiện có ngân quỹ dự trữ hoạt động đủ cho khoảng 32 tháng và $8.635M số tiền cho phép phát hành trái phiếu trước đó. Tiêu chuẩn thông thường đối với các cơ quan dịch vụ tiện ích thành phố thường là 12 tháng. Các quỹ dự phòng được hưởng lãi suất và hiện có sẵn cho các tình huống khẩn cấp, tuy nhiên có thể cho thấy là không đủ nếu cần phải tu bổ, sửa chữa, hoặc thay thế ở quy mô lớn, như trong trường hợp cơ sở vật chất của trạm nước bị hư hỏng hoặc không hoạt động.

Hiện tại, dựa trên tất cả các thông tin hiện có, và dựa trên kế hoạch đề ra trong Báo Cáo về Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu, Ban Giám Đốc Cơ Quan không dự kiến sẽ tăng tổng mức thuế suất do phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Tôi có thêm thắc mắc…

Rất tốt! Mục tiêu là để các cư dân nắm được đầy đủ mọi thông tin khi đến ngày bầu cử. Quý vị có thể gửi thêm thắc mắc bằng cách sử dụng mẫu điền Liên Lạc với Chúng Tôi trên website của Cơ Quan.

Ngoài ra, Cơ Quan sẽ tổ chức hai (2) buổi Hội Thảo Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử vào các ngày sau đây để cung cấp thêm thông tin và tạo cơ hội cho các cư dân chia sẻ thắc mắc với các chuyên gia tư vấn và giám đốc về quy trình cho phép phát hành trái phiếu:

  • 7 giờ tối ngày 12 tháng Tư, 2021; và
  • 10 giờ sáng ngày 17 tháng Tư, 2021

Đường liên kết để ghi danh tham gia các sự kiện này là: https://attendee.gotowebinar.com/rt/9030423553301825040.