Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc

English Español Tiếng Việt 中文


Địa Chỉ Thư Tín của Phân Khu Chính Trị: Số Điện Thoại: Địa Chỉ Email:
Emerald Forest Utility District
c/o Allen Boone Humphries Robinson LLP
3200 Southwest Freeway, Suite 2600
Houston, TX, 77027
(713) 860-6400 lbarrow@abhr.com
Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
Bobby G. Dillard Ngày 4 tháng Năm, 2024
Robert M. Kimball Ngày 4 tháng Năm, 2024
William B. Schmidt Ngày 7 tháng Năm, 2022
Donald F. Brooks Ngày 7 tháng Năm, 2022
Mark Smith Ngày 7 tháng Năm, 2022
Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo
Ngày 7 tháng Năm, 2022 Sẽ được quyết định sau.
Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên
Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan , người đó phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày Ngày 7 tháng Năm, 2022, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan. Đọc Mục 54.102 , Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001 Bộ Luật Bầu Cử Texas. Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas . Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 19 tháng Một, 2022. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 18 tháng Hai, 2022. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.