Board of Directors

President
Bobby G. Dillard
Term: May 2024

Business Phone: (713) 860-6400
Fax: (713) 860-6401
Mailing: 3200 Southwest Fwy., Ste. 2600, Houston, TX 77027

Vice President
Robert M. Kimball
Term: May 2024

Business Phone: (713) 860-6400
Fax: (713) 860-6401
Mailing: 3200 Southwest Fwy., Ste. 2600, Houston, TX 77027

Secretary/Investment Officer
William B. Schmidt
Term: May 2022

Business Phone: (713) 860-6400
Fax: (713) 860-6401
Mailing: 3200 Southwest Fwy., Ste. 2600, Houston, TX 77027

Assistant. Vice President
Donald F. Brooks
Term: May 2022

Business Phone: (713) 860-6400
Fax: (713) 860-6401
Mailing: 3200 Southwest Fwy., Ste. 2600, Houston, TX 77027

Assistant Secretary
DeWayne High
Term: May 2022

Business Phone: (713) 860-6400
Fax: (713) 860-6401
Mailing: 3200 Southwest Fwy., Ste. 2600, Houston, TX 77027

Conflict of Interest Disclosures

None at this time.

2022 - Board Directors Election


Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 7, 2022. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 19, 2022, to 5:00 p.m. local time on February 18, 2022. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 7 de mayo de 2022; El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 19 de enero de 2022 hasta las 5:00 p.m. hora local del 18 de febrero de 2022. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 7 thaùng Naêm, 2022. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû.

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 19 thaùng Moät, 2022 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 18 thaùng Hai, 2022. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2022年5月7日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告.

提交參選申請的期限為2022年1月19日至2022年2月18日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml